UDC: 
316.776
Saikin Egor Aleksandrovich
Кандидат философских наук, Assoc. Prof. of the Department of Social and mass communications, Novosibirsk State Technical University, sai_kin@ngs.ru, Novosibirsk

PROBLEM OF EFFECTIVENESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS COMMUNICATIONS IN THE EDUCATIONAL SPACE OF SIBERIA

Abstract: 
The main objective of this article is an attempt to formulate some factors, which lead to ineffective communications of universities in the educational space of Siberia. Informational and communicatory aspects of formation of educational space with functioning of all its elements are analyzed in this paper. The author uses method of structural-functional analysis to formulate the series of factors which reduce effectiveness of universities communications. In the end author formulate five basic theses, which characterize communication problems of higher education institution in educational space f Siberia.
Keywords: 
social communications, educational space, communication barrier, educational service, channel of communication, effectiveness of communication.
References: 

1. Behmann G. (2012). Sovremennoe obchestvo: obchestvo riska, informatsionnoe obchestvo, obchestvo znaniy [Modern society: risk society, information society, knowledge society], Moscow, Logos Publ., 248 p.
2. Gogolev N.V. (2012). Kategoriya «obrazovatel’noe prostranstvo» kak object nauchnogo issledovaniya [Category «educational space» as the object of scientific research], Izvestiya Tulskogo gosudarstvennogo universiteta. Gumanitarnie nauki [Tidings of the TSU. Humanities], № 1-2, pp. 230-237 (in Russ., abstact. in Eng.)
3. Zakharova A.V. (2014). Kommunikatsionnaya strategiya vuza kak sredstvo povisheniya konkurentosposobnosti na sovremennom etape razvitiya visshego obrazovaniya [Communication strategy of higher education institution as measure of competitive ability rise of the current stage evolution of higher education], Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal [Siberian Pedagogical Journal], № 1, pp. 110-115 (in Russ., abstact. in Eng.)
4. Ivanov D.V. (2002). Virtualizatsiya obchestva. Versiya 2.0 [Virtualization of society. Version 2.0], St. Petersburg, Peterburgskoe Vostokovedenie Publ., 224 p.
5. Krivych S.V. Sootnoshenie ponyatiy «sreda» i «prostranstvo» v sotsiokulturnom i obrazvatelnom aspektakh [Relationship between concepts «environment» and «space» in the social, cultural and educational aspects], Mir nauki, kulturi, obrazovaniya [The world of science, culture and education], № 2, pp. 106-111 (in Russ.)
6. Niyazova M.V. (2008). Funktsii vuza kak sicialno otvetstvennogo instituta [Functions of higher education institution as the socially responsible institute], Problemi sovremennoi ekonimiki [Problem of modern economics] Available at: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1942 (in Russ.)
7. Parshukova G.B. Sistemoobrazuychyaya rol’ bibliotek v obrazovatelnom prostranstve kak element bibliotechnoy innovatiki [system-role of libraries in educational space as the element of libraries innovations], Available at: http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/upload/2003/conf/paper-16-17.10/Parshu... (in Russ.)
8. Yakushkina M.S. (2013). Obraovatelnaya sreda I obrazovatelnoe prostranstvo kak ponyatiya sovremennoy pedagogicheskoy nauki [Educational environment and educational space as concepts of modern pedagogical science], Chelovek I obrazovanie [Human and education], № 2, pp. 66-69 (in Russ.)
9. Farren M. Co-creating an educational space // Educational Journal of Living Theories. 2008. vol. 1. № 1. pp. 50-68 (in Eng.)