UDC: 
159.92+37.015.3
Karpova Lyudmila Grigorievna
Кандидат психологических наук, Candidate of Psychological Sciences,Associate Professor at the Department of pedagogy, psychology and social the work, Omsk Academy of the Humanities, ludmilaomsk@rambler.ru, Omsk

THE PSYCHOLOGICAL MECHANISM DEVELOPMENT OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN OF CREATIV ABILITIES

Abstract: 
Given article is devoted theoretical judgement and the experimental analysis of psychological mechanism of creative abilities of younger schoolchildren. Reveals the psychological essence of creative abilities, their structure, the main indicators of development of creative abilities. Consider a mechanism of mastering and development of roles, а mechanism of imitation and mechanism self-appraisal. It is shown the experimental that the most effective thing are the mechanism of mastering and development of roles and mechanism of imitation in primary of junior school age. The theoretical and empirical analysis of specificity of interrelation of psychological mechanism and theirs role of younger schoolchildren of creative abilities.
Keywords: 
creative abilities, psychological mechanism of creative abilities of children, a mechanism of mastering and development of roles, а mechanism of imitation and mechanism self-appraisal.
References: 

1. Antilogova L. N., Karpova L.G. (2013) Vneuchebnaya deyatelnost kak faktor razvitiya tvorcheskih sposobnostej mladshih shkolnikov [Extracurricular activities as a factor of the development of creative abilities of younger schoolchildren]. Nauka o cheloveke: Gumanitarnye issledovaniya [The Science of Person: Humanitarian researches]. No. 3 (13). pp. 71-77 (in Russ., abstract in Eng.)
2. Beresneva N. V., Churbanova S. M. (2012) Vozrastnye i individualnye vozmozhnosti sistematicheskogo issledovaniya «tvorcheskoj zadachi» detmi v rusle podhoda P. Ja. Galperina [Age-dependent psychological and individual children’s possibilities of systematic investigation of the creative problem-solving task in the mainstream of P.Ya. Galperin’s approach]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14. Psikhologiya [The Moscow University Herald. Series 14. Psychology]. No 4, pp. 92-100. (in Russ., abstract in Eng.)
3. Bogoyavlenskaya D. B. (2002). Psihologiya tvorcheskih sposobnostej [Psychology of creativity]. Moscow: Akademy, 320 p.
4. Bozhovich L. I. (1968). Lichnost i eyo formirovanie v detskom vozraste [Personality and its forming in childhood]. – Moscow: Prosveshchenie, 464 p.
5. Druzhinin V. N. (2002). Psihologiya obshchih sposobnostej [Psychology of General abilities]. St. Petersburg: Piter, 368 p.
6. Ermolaeva-Tomina L. B. (2003). Psihologiya hudozhestvennogo tvorchestva [Psychology of artistic creativity]. Moscow: Academic Prospect, 304 p.
7. Ilyasov I.I., Sedlov A.Yu. (2011) Vnutrennyaya motivatsiya pri reshenii tvorcheskih zadach: vozniknovenie i povyishenie urovnya obucheniya evristicheskim priyomam [The intrinsic motivation in solving insight problems: arising and increase through teaching heuristics]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14. Psikhologiya [The Moscow University Herald. Series 14. Psychology]. No 3, pp. 46-55. (in Russ., abstract in Eng.)
8. Karpova, L. G. Razvitie tvorcheskih sposobnostej mladshih shkolnikov vo vneuchebnoj deyatelnosti. Diss. kand. psihol. Nauk [The Development of creative abilities of younger schoolchildren in extracurricular activities. Diss. cand. psyhol. sciences]. Omsk, 2011. 215 p.
9. Leont'ev V. G. (1992). Psihologicheskie mekhanizmy motivacii [Psychological mechanisms of motivation]. Novosibirsk: Novosibirsk State pedagogical Institute Publ., 216 p.
10. Ozhiganova G. V. Podrazhanie povedeniyu vzroslogo kak mekhanizm formirovaniya kreativnosti u detej. Diss. kand. psihol. Nauk [Imitation of adult behavior as a mechanism of development of creativity in children. Diss. cand. psyhol. sciences]. Moscow, 1999. 240 p.
11. Slobodchikov V. I., Cukerman G. A. (1990) Genezis refleksivnogo soznaniya v mladshem shkolnom vozraste [The genesis reflexive consciousness in the Junior school age]. Voprosy psihologii [Questions of psychology]. No. 3. pp. 25 – 36 (in Russ., abstract in Eng.)
12. Teplov B. M. (1987). Sposobnosti i odaryonnost [Abilities and talent]. Hrestomatiya po psihologii. Red. A.V. Petrovskij [Anthology of psychology. Ed. A.V. Petrovsky]. Moscow: Prosveshchenie, pp. 281-286.
13. Yakovleva E. L. (1997). Psihologiya razvitiya tvorcheskogo potenciala lichnosti [The Psychology of development of creative potential of personality]. Moscow: Flinta, 224 p.
14. Guilford J.P. Creativiti // American Rsychologist. – 1950. – № 5. – p. 444-454.
15. Sternberg R.J., Lubart T.I. Creating creative minds // Phi Delta Kappan. 1991. Vol. 72. N 8. P. 608—614.