UDC: 
378+37.0+376.36
Gribukova Oksana Gennad’evna
Senior lecturer of the Department of Speech and Child Language, Novosibirsk State Pedagogical University, oxana_grib@mail.ru, Novosibirsk
Shkatova Evgeniya Anatol’evna
Кандидат педагогических наук, Assoc. Prof. of the Department of Speech and Child Language, Novosibirsk State Pedagogical University, shkatova.eva@mail.ru, Novosibirsk

PEDAGOGICAL ASPECT OF TUTOR SUPPORT CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS STUDENTS IN THE PROCESS OF PEDAGOGICAL PRACTICE

Abstract: 
In this article, the authors examine opportunities for support rebenka with speech disorders in the process of pedagogical practice a student-tutor. Fundamental to the process of teaching practice is to assist students in mastering the technologies of tutor support and the introduction of these technologies in working practices, as well as in the formation of a new professional role. Integration of tutoring technology in the framework of student practices in the modern system of preschool education with inclusive groups is relevant and necessary and is considered as support (a special kind of help the child with speech disorders).
Keywords: 
tutoring, student-tutor, children with disabilities, speech disorders, speech development, practical work, inclusive education, support for a child with disabilities, educational activities
References: 

1. Abasheva, D. V., 1998. Sistematiziruyushhaya rol’ t’yutora v razrabotke modeli proekta “Perepodg-otovka uchitelej-gumanitariev” [Systematizing the role of a tutor in the project “Training of teachers of Humanities”]. Gumanizaciya obrazovaniya v mezh-predmetnom vzaimodejstvii [Humanization of education in interdisciplinary interaction]. Cheboksary, pp. 113–116 (in Russ.).
2. Aleksandrova, E. A., Andreeva, E. A., 2013. Modernizaciya klassicheskoj modeli t’yutorstva v Rossii, stranax Evropejskogo soyuza i Blizhnego Vostoka [Modernization of the classical model of tutoring in Russia, the countries of the European Union and the Middle In-drain]. Moscow; Tver: SFK-Office Publ., 160 p. (in Russ.).
3. Bespalova G. M. T’yutorskoe soprovozhdenie shkol’nika [Tutor support the student] [online]. Аvailable at: http://www.thetutor.ru/biblioteka/bib-lioteka/tyutorstvo-v-osnovnoj-shko... (Accessed: 14 September 2015) (in Russ.).
4. Vakulenko, L. S., 2011. Doshkol’naya logopedicheskaya sluzhba v svete inklyuzivnogo obucheniya [Preschool speech therapy service in light of in-clusive learning]. Logoped [Speech therapist], 4, pp. 11–18 (in Russ.).
5. Volkova, G. A., Yermakovich, M. A., 1987. Principy i soderzhanie logopedicheskoj raboty s det’mi, stradayushhimi obshhim nedorazvitiem re-chi, v usloviyax doshkol’nogo detskogo doma [The Principles and contents of Logoi-legal work withchildren suffering from General underdevelopment of speech in the conditions of preschool children’s home]. Rechevye i nervno-psixicheskie narusheniya u detej i vzroslyx [Speech and neuro-mental disor-derstion in children and adults]. Leningrad: Prosves-chenie Publ., pp. 3–11 (in Russ.).
6. Gershunsky, B. S., 1998. Filosofiya obra-zovaniya dlya XXI veka [Philosophy of education for XXI century]. Moscow: Sovershenstvo Publ., 232 p. (in Russ.).
7. Grebennikova, V. M., 2012. Pedagogicheskoe proektirovanie kak innovacionnyj sposob upravleni-ya obrazovatel’nym uchrezhdeniem [Pedagogical design as innovative method of management of educational institution]. European Social Sciene Jornal, 10, pp. 78–85 (in Russ.).
8. Dolgova, L. M., 2004. T’yutorstvo v aspekte rezul’tativnosti obrazovaniya [Tutoring in the aspect of the effectiveness of education]. T’yutorst-vo: ideologiya, proekty, obrazovatel’naya praktika [Tutoring: ideology, projects, and educational practice] [online]. Moscow. Available at: http://www. thetutor.ru/biblioteka/biblioteka/tyutorstvo-v-do-polnitelnom-professionalnom-obrazovanii/159-tyu-torstvo-v-aspekte-rezultativnosti-obrazovaniya.html (Accessed: 15 August 2015) (in Russ.).
9. Kovaleva, T. M., 2008. O t’yutorskoj deyatel’nosti v sovremennom vysshem obrazovanii [On tutoring activities in the current h-Shem education]. T’yutorstvo v otkrytom obrazovatel’nom prostranstve vysshej shkoly [Tutoring in open educational space of higher school]. Moscow, pp. 5–14 (in Russ.).
10. Kovaleva, T. M., Kobyshha, E. I., Popova, (Smolik) S. Yu., Terov, A. A., Cheredilin, M. Y., 2012. Professiya “t’yutor” [Profession “tutor”]. Mos-cow; Tver: “SFK-office” Publ., 246 p. (in Russ.).
11. Kolosova, E. B., 2008. T’yutor kak novaya pedagogicheskaya professiya [Tutor teaching as a new profession]. Moscow: Library of “First of Sep-tember” Publ., 30 p. (in Russ.).
12. Malofeev, N. N., 2009. Inklyuzivnoe obra-zovanie v kontekste sovremennoj social’noj politiki [Inclusive education in the context of contemporary social-policy]. Vospitanie i obuchenie detej s narusheni-yami razvitiya [Education and training of children with developmental disabilities], 6, pp. 3–10 (in Russ.).
13. Plakhotnik, E. S., 2011. T’yutorskoe soprovozhdenie razvitiya professional’noj kompetentnos-ti pedagogov po ocenke obrazovatel’nyx rezul’tatov v sootvetstvii s trebovaniyami FGOS [Tutorial support the development of a profession-tional competence of teachers in the assessment of educational outcomes in accordance with the requirements of the FSES]. Na-chal’naya shkola plyus do i posle [Elementary school plus before and after], 2, pp. 14–17 (in Russ.).
14. Plakhotnik, O. V., 2004. The subject in the educational space: social-philosophical analysis. Cand. Sci. (Philos.). Kharkiv (in Ukr.).
15. Popov, A. A., 1996. T’yutorstvo kak pedagogicheskaya sistema kul’turnogo samoopredeleniya [Tutoring as the pedagogical system of cultural self-determination]. T’yutorstvo: ideya i ideologiya [Tutoring: the idea and ideology]. Tomsk, pp. 49–57. (in Russ.).
16. Proskurovskaya, I. D. K voprosu o rekonstrukcii istoricheskix osnovanij t’yutorstva [To the question of reconstruction of the historical foundations of tutoring] [online]. Available at: http:// www.thetutor.ru/biblioteka/biblioteka/teoriya-i-is-toriya/129-k-voprosu-... (Accessed 15 August 2015) (in Russ.).
17. Proskurovskya, I. D., 2009. Opyt rekonstruk-cii istoricheskix osnovanij t’yutorstva (na materiale anglijskix universitetov) [The Experience of reconstructing the historical basis of deposits of tutoring (in English universities)]. Vestnik Tomskogo gosu-darstvennogo universiteta [Tomsk State University Journal], 2 (6), pp. 71–82 (in Russ.).
18. Rogozin, M. V., 1989. Krizis kul’tury i obrazovaniya i celi perestrojki vysshej shkoly [The Crisis of culture and education and the purpose of rebuilding of the higher school]. Sovremennaya vysshaya shkola [Modern High School], 1, pp. 51–52 (in Russ.).
19. Rybalkina, N. V., 1996. Ideya t’yutorstva ideya pedagogicheskogo poiska [The Idea of tutoring is the idea of pedagogical search]. T’yutorstvo: id-eya i ideologiya [Tutoring: the idea and ideology]. Tomsk: TSU Publ., pp. 15–30 (in Russ.).
20. Stepanova, O. A., 2003. Organizaciya logopedicheskoj raboty v doshkol’nom obrazovatel’nom uchrezhdenii [The Organization of speech therapy in pre-school educational institution]. Moscow: Sfera Publ., 112 p. (in Russ.).
21. Sukhanov, E. A., 2000. T’yutorstvo kak mexanizm individualizacii [The Tutoring as a mechanism of individualization]. Shkola i otkrytoe obrazovanie: koncepcii i praktiki individualizacii [School and open education: concepts and practices of individualization]. Tomsk: Pilad Publ., pp. 25–30 (in Russ.).
22. Tubelsky, A. N., 2001. Novaya model’ obrazovaniya starsheklassnika [A new model of education of the student]. Moscow: September Publ., 144 p. (in Russ.).
23. Chernova, M. I., 2015. Znachenie t’yutorskogo soprovozhdeniya detej s ogranichennymi voz-mozhnostyami zdorov’ya v usloviyax inklyuzivnoj obrazovatel’noj praktiki [Importance of tutor support children with disabilities in the inclusive educational practices]. Molodoj uchenyj [Young scientist], 4, pp. 677–679 (in Russ.).
24. Chirkova, N. V., 2009. “T’yutor” versus “uchitel’”? [“Tutor” versus “a teacher”?]. Vestnik Tomskogo politexnicheskogo universiteta [Bulletin of the Tomsk Polytechnic University], 2 (80), pp. 38–41 (in Russ.).
25. Shkatova, E. A., Gribukova, O. G., 2016. Teor-etiko-prakticheskie aspekty formirovaniya professional’noj kompetentnosti u studentov v processe samos-toyatel’noj raboty [Theoretical and practical aspects of formation of professional competence of students during independent work]. Nauchno-metodicheskij e’lektronnyj zhurnal “Koncept” [Scientific-methodical electronic journal “Concept”], 8, pp. 84–88 [online]. Available at: http://e-koncept.ru/2016/76108. htm. (Accessed 15 August 2015) (in Russ.).
26. Kim, J.-R., 2011. Influence of teacher preparation programmes on preservice teachers’ attitudes toward inclusion. International Journal of Inclusive Education, 15, 3.
27. Kam Pun Wong, D., 2008. Do contacts make a difference? The effects of mainstreaming on student attitudes toward people with disabilities. Research In Developmental Disabilities, 29.
28. Etude sur le profil, le rôle et la position des AVS-i: Le point de vue des AVS des parents et des en-seignants du département de I’Ain [online]. Available at: http://www.lespep01.org/IMG/pdf/Enquete_AVS_ synthese_generale-2.pdf (Accessed 15 August 2015).