UDC: 
378+373.3/.5
Levykh Aljona Yuryevna
Кандидат биологических наук, Cand. Sci. (Biology), Assoc. Prof. of the Department of Biology, Geography and Methods, Ishim State Pedagogical Institute named after P. P. Ershov (the branch) of Tyumen State University, aljurlev @mail.ru, Ishim

ORGANIZING RESEARCH AND PROJECT ACTIVITY OF PUPILS AND STUDENTS THROUGH THE NETWORK COLLABORATION OF A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION AND INSTITUTIONS OF GENERAL COMPREHENSIVE EDUCATION

Abstract: 
The leading role of research and project activity in the formation of the functional characteristics of the graduates, relevant to the requirements of the modern labor market are shown on the basis of domestic and foreign experience of research and project activity of students in educational institutions of different levels. The article determines the conditions under which it is possible to get the best results from the research and project activities on the basis of the literature review and the author’s experience in organizing research and project work of students of a teacher training higher educational institution. It presents the model of how to include research and project activity into a coherent system of training students in innovative educational environment of a teacher training higher educational institution, which can serve as the basis for organizing network collaboration of higher educational institutions with general comprehensive institutions of secondary education. “The Center for Science Education”, which includes science labs where creative student groups work, can act as the reference framework for such collaboration in the field of Biology and Ecology
Keywords: 
system-activity approach, project activity, research activities, network collaboration, creative group, training modules, educational program, education and research center, teacher training education, in-service education
References: 

1. Arzhanik, A. R., Novozhilov, E. D., Khomyak-ov, A. A., 2007. Organizaciya sovmestnoj proektnoj deyatel’nosti po fizike uchashhixsya obshheobrazo-vatel’nyx shkol i studentov mladshix kursov [Organization of joint project activities of secondary school students and undergraduates on Physics]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogichesko-go universiteta. Seriya “Psixologiya” [Bulletin of Tomsk State Pedagogical University. “Psychology” series], 10–73, pp. 123–126 (in Russ.).
2. Borzenko, V. I., Obukhov, A. S., 2001. Nas-il’no mil ne budesh’. Podxody k probleme moti-vacii v shkole i uchebno-issledovatel’skoj deya-tel’nosti [Love cannot be unwilling. Approaches to the problem of motivation in school and teaching and research activities]. Razvitie issledovatel’skoj deyatel’nosti uchashhixsya [The development of research activity of pupils]. Moscow: Education Publ., pp. 80–88 (in Russ.).
3. Buldygina, S. V., 2015. Razvitie issledo-vatel’skogo myshleniya shkol’nikov kak rezul’tat proektnoj deyatel’nosti [The development of the research school of thought as a result of project activities]. E’lektronnyj nauchnyj zhurnal “Apriori. Seriya Gumanitarnye nauki” [Electronic scientific journal “Apriori. Humanities Series”], 4, pp. 1–8 [online]. Available at: http://www.apriori-journal.
ru/seria1/4-2015/Buldygina.pdf (Accessed 01 June 2016) (in Russ.).
4. Zvereva, I. V., 2007. Organizaciya ucheb-no-issledovatel’skoj deyatel’nosti uchashhixsya v obrazovatel’nom uchrezhdenii [Organization of teaching and research activities of students in the educational establishments]. Volgograd: Coryphaeus Publ., 112 p. (in Russ.).
5. Kolchin, A. A., 2011. Sovremennaya rossi-jskaya shkola i podgotovka social’no aktivnoj molo-dyozhi cherez organizaciyu uchebno-issledova-tel’skoj i proektnoj deyatel’nosti [Modern Russian school and the training of socially active young people through the organization of academic research and project activity]. Uroven’ zhizni naseleniya re-gionov Rossii [The standard of living of the population of Russia], 2, pp. 121–125 (in Russ.).
6. Korepanova, A. A., 2010. Organizaciya proek-tnoj i issledovatel’skoj deyatel’nosti uchashhixsya po biologii i ximii [Organization of research and project activities of students in Biology and Chemistry]. Innovacionnye proekty i programmy v obrazovanii [Innovative projects and programs in education], 5, pp. 68–70 (in Russ.).
7. Levykh, A. Yu, Vedernikova, L. V., 2013. Rol’ nauchno-obrazovatel’nogo centra v innovacionnom razvitii vuza [The role of the scientific and educational center in the innovative development of the university]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia], 11, pp. 118–121 (in Russ.).
8. Leontovich, A. V., 2006. Konceptual’nye os-novaniya modelirovaniya issledovatel’skoj deya-tel’nosti uchashhixsya [Conceptual bases of modeling research activity of pupils]. Shkol’nye texnologii [School technology], 5, pp. 63–71 (in Russ.).
9. Lichtenberg, G. K., 1964. Aforizmy [Aphorisms]. Moscow: Nauka Publ., 206 p. (in Russ.).
10. Lukina, I. G., 2007. Organizaciya proek-tnoj deyatel’nosti na uroke kak sposob raskrytiya tvorcheskogo potenciala uchashhixsya [Organization of project activities in the classroom as a way of unlocking the creative potential of students]. Izvestiya RGPU im. A. I. Gercena [News of RGPU n. a. Her-zen], 17, 43 (2), pp. 144–148 (in Russ.).
11. Naputstvie v zhizn’. Aforizmy dlya yunosh-estva [Lead in to life. Aphorisms for the youth]. Mos-cow: Olma Media Group Publ., 2012, 178 p.
12. Levykh, A. Yu., ed., 2015. Organizaciya issledovatel’skoj deyatel’nosti uchashhixsya po bi-ologii [The research activities of students in Biology]. Ishim: Branch of Tyumen State University in the town of Ishim Publ., 258 p. (in Russ.).
13. Pligin, A. A. Issledovatel’skaya deyatel’nost’ shkol’nikov v modeli lichnostno-orientirovannogo obrazovaniya [Research activity of schoolboys in the model of student-centered education] [online]. Available at: http://www.pligin.ru/articles/pligin%20 issl.html (Accessed 06 May 2016) (in Russ.).
14. Polat, E. S., 2000. Metod proektov [Method of projects]. Inostrannye yazyki v shkole [Foreign languages at school], 2, 3, pp. 3–10 (in Russ.).
15. Puzynina, G. G., Levykh, A. Yu., Baraban-shchikova, N. S., 2013. E’pigeneticheskij poli-morfizm kak pokazatel’ vliyaniya antropogennyx zagryaznitelej na biologicheskie sistemy [Epigenetic polymorphism as an indicator of the impact of anthropogenic pollutants on biological systems]. Izvestiya Samarskogo nauchnogo centra [Proceedings of the Samara Scientific Center], 15, 3 (6), pp. 1912–1920 (in Russ.).
16. Solovyova, T. S., 2012. Ocenka e’kolog-icheskogo sostoyaniya reki Ishim po indikatornym priznakam ryb [Assessment of the ecological state of the river Ishim on indicator signs of fish]. Polevye i e’ksperimental’nye issledovaniya biologicheskix sistem [Field and experimental studies of biological systems]. Ishim: ISPI n. a. P. P. Ershov Publ., pp. 61–68 (in Russ.).
17. Firsova, M. M., 2002. Issledovatel’skaya deyatel’nost’ uchashhixsya gimnazii [Research activities of gymnasium pupils]. E’jdos: internet-zhurnal [Eidos: Internet Journal] [online]. Available at: http:// www.eidos.ru (Accessed 12 April 2016) (in Russ.).
18. Shilov, S. P., 2015. Prioritetnye napravleniya razvitiya pedagogicheskogo vuza v strukture klas-sicheskogo universiteta [Priority directions of development of a teachers training higher educational institution in the structure of a classical university]. Chelovek i obrazovanie [Man and education], 3, pp. 30–33 (in Russ.).
19. ChanLin Lih-Juan, 2008. Technology integration applied to project-based learning in science. Innovations in Education and Teaching International, 45, pp. 55–65.
20. Kramer, I. (n. d.), 2009. Constructivist Teaching and Biology. Retrievedon Feb. 2 [online]. Available at: http://www.cellbiol.eu/docs/Constructive_teachingKramer.pdf (Accessed 12 April 2016).
21. Stepien, W. J., Gallagher, S. A., Workman, D., 1993. Problem-based learning for traditional and interdisciplinary classrooms. Journal for the Education of the Gifted, 16, pp. 338–357.
22. Thomas, J. W., 2009. A review of research on project-based learning. Report prepared for The Autodesk Foundation [online]. Retrieved May 18. Available at: http://www.bie.org/index.php/site/RE/ pbl_research/29 (Accessed 12 April 2016).