UDC: 
37.0+373.3/.5
Skrypnikova Ekaterina Michailovna
Кандидат педагогических наук, Cand. Sci. (Pedag.), Associate Professor Department of Pedagogy and Psychology, Institute of the History of Humanitarian and Social Education, Novosibirsk state pedagogical university, katrine13@mail.ru, Novosibirsk

PARTICIPATIONS OF CHILDREN IN DECISION MAKING AS MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF DEVELOPMENT OF ADDITIONAL EDUCATION

Abstract: 
The article explains the relevance of potential of practice of participation of children in decision making for implementation of a mission of additional education. The problem of ambiguity of understanding of a phenomenon of participation of children in decision making influences quality of its implementation in various social practices (school, additional education, children's public organizations). In this regard, the author presents the analysis of foreign researches of participation of children and youth in decision making realizing the pedagogical potential of this process and its opportunity in ensuring development of additional education of children. Presented different interpretations of participation, considered the educational potential of additional education. The author identifies the developed directions of a research of participation: involvement of children in participation, assessment of participation of children; types, stages of participation of children in decision making.
Keywords: 
civic engagement, civic identity, additional children's education, self-development, self-education, the participation of children in decision-making
References: 

1. Golovanov, V.P., 2014. Problemysamoorganizaciyadetejivzroslyx v prostranstvedopolnitel'nogoobrazovaniyadetej [Problems self-organization of children and adults in space of additional education of children]. VestnikKostromskogogosudarstvennogouniversitetaim. N. A. Nekrasova. Seriya: Pedagogika. Psixologiya. Social'nayarabota. Yuvenologiya. Sociokinetika [Bulletin of the Kostroma state university of N. A. Nekrasov. Series: Pedagogics. Psychology. Social work. Youth studies. Sotsiokinetika], 2, T. 20, pp. 126–131 (in Russ.).
2. Dejch, B. A., 2014. Social'no-pedagogicheskayanapravlennost' dopolnitel'nogoobrazovaniyadetej [Social and pedagogical orientation of additional education of children]. Social'nayapedagogika v social'nyxpraktikax: materialyMezhdunarodnogosimpoziuma“Social'nayapedagogika: aktual'nyeproblemyiperspektivy”[Social pedagogics in social practicians: materials of the International symposium “Social pedagogics: urgent problems and prospects”], pp. 59–64 (in Russ.).
3. Kirpichnik, A.G., Basov, N.F., 2008. Poznanieorganizovannojaktivnostidetej v sociume [Knowledge of organized activity of children of society]. VestnikKostromskogogosudarstvennogouniversitetaim. N. A. Nekrasova. Seriya: Pedagogika. Psixologiya. Social'nayarabota. Yuvenologiya. Sociokinetika [Bulletin of the Kostroma state university of N. A. Nekrasov. Series: Pedagogics. Psychology. Social work. Youth studies. Sotsiokinetika], T.14, pp. 197–203 (in Russ.).
4. Konvenciya o pravaxrebenka [Convention on the Rights of the Child]. Organizaciyaob’edinennyxnacij. Konvenciiisoglasheniya [United Nations. Conventions and agreements] [online]. Available at: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml (Accessed 21 December 2016) (in Russ.).
5. Koncepciyarazvitiyadopolnitel'nogoobrazovaniyadetej[Concept of development of additional education of children] [online]. Available at: http://минобрнауки.рф/документы/4429 (Accessed 21 December 2016) (in Russ.).
6. Kosareckij, S. G., Kupriyanov, B. V., Filippova, D. S., 2016. Osobennostiuchastiyadetej v dopolnitel'nomobrazovanii, obuslovlennyerazlichiyami v kul'turno-obrazovatel'nomiimushhestvennomstatusesemejimesteprozhivaniya [The features of participation of children in additional education caused by distinctions in the cultural and educational and property status of families and the place of residence]. Voprosyobrazovaniya [Questions of education], 1, pp. 168–190 (in Russ.).
7. Lavrent’eva, O.A., 2015. Strukturno-funkcional'naya model' formirovaniyasocial'nojotvetstvennostipodrostkov[Structurally functional model of forming of social responsibility of teenagers]. Functions of upbringing and education in conditions of the accelerated socialization of the personality in the modern society. International Academy of Science and Higher Education, pp. 58–62 (in Russ., abstr. in Eng.).
8. Kalabixina, I. E., ed., 2014.Metodicheskierekomendaciiporazvitiyuuchastiyadetej v prinyatiireshenij, zatragivayushhix ix interesy, v municipal'nyxobrazovaniyax [Methodical recommendations about development of participation of the children in decision making infringing on their interests in municipalities], 114 p. (in Russ.).
9. Nacional'nayastrategiyadejstvij v interesaxdetejna 2012–2017 gody[The national strategy of actions for the benefit of children for 2012–2017] [online]. Available at: http://msr.nso.ru/family/Pages/strategy_deti.aspx (Accessed 21 December 2016) (in Russ.).
10. O dopolnitel'nomobrazovanii [Federal law on additional education] [online]. Available at: https://ubo.ru/normative/1/ (Accessed 21 December 2016) (in Russ.).
11. Romm, T. A., 2009. Sotsial'noevospitanie v postindustrial'nuyuepoxu [Social education in post-industrial period]. VestnikpravoslavnogoSvyato-Tikhonovskogogumanitarnogouniversiteta. Seriya 4: Pedagogika. Psikhologiya [St. Tikhon’s University Review. Series 4: Pedagogigy. Psychology], 3(14), pp. 17–26 (in Russ.).
12. Skrypnikova, E. M., 2014. Rol' vzroslogo v realizaciiuchastiyadetej v prinyatiireshenij[Role of the adult in implementation of participation of children in decision making]. Sibirskijpedagogicheskijzhurnal [Siberian Pedagogical Journal], 6, pp. 50–53 (in Russ., abstr. in Eng.).
13. Black, B., Walsh, L., Taylor, F., 2011. Young people on the margins: What works in youth participation, Youth Studies Australia, 102 p.
14. Burns, J., Phillippa, C., Blanchard, M., 2008. Preventing youth disengagement and promoting engagement. Australian Research Alliance for Children & Youth, 88 p.
15. Demonstrating outcomes. Youth Affairs Council of Victoria, 2013 [online]. Available at: http://yerp.yacvic.org.au/build-evidence/involve-young-people/demonstrat... (Accessed 21 December 2016).
16. Lansdown, G., 2001. Promoting children’s participation in democratic decision-making, 53 p.
17. National strategy on children and young people’s participation in decision-making 2015–2020,2015, 76 p.
18. Powers, J. L., Tiffany, J. S., 2006. Engaging Youth in Participatory Research and Evaluation. Journal of Public Health Management Practice, 12, pp. 79–87.