UDC: 
378.02
Adol'f Vladimir Aleksandrovich
Доктор педагогических наук, Dr. Sci. (Pedag.), Prof. Dir. of the Institute of Physical Culture, Sports and Health by I. S. Yarygin, Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafiev, adolf@kspu.ru, Krasnoyarsk
Dashkova Alena Karlovna
Senior Lecturer of the Radio-Elektronic Systems Department of the Institute of Engineering Physics and Radio Electronics, Siberian Federal University, Dashkova_777@mail.ru, Krasnoyarsk

ADAPTATION OF UNIVERSITY STUDENTS FOR FUTURE CAREERS

Abstract: 
This article deals with the leading role of the professional community to ensure early pro-fessionalization of youth in contemporary conditions. Presents the results of the implementation of the preparatory process at the University in various directions and stages of adaptation of students on the basis of value orientations of education. Quantitative and qualitative characteristics of identi-fied outcomes showed that the integrated implementation of various directions and stages of adaptation, adapted to the specifics of professional activity contributes to the effectiveness of adaptation of students to the training at the University.
Keywords: 
professional socialization, adaptation, stages of adaptation, subject-oriented education
References: 

1. Adol’f, V. A., 2013. Vyzovy vremeni – stanovlenie professional'no-obrazovatel'nogo soobshhestva [Challenges-formation of professional and educational community].Sibirskij pedagogicheskij zhurnal [Siberian Pedagogical Journal], 3, pp. 9–13 (in Russ., abstr. in Eng.).
2. Adol’f, V.A., 2015. Podgotovka budushhego pedagoga k profession-al'noj deyatel'nosti v usloviyax vnedreniya professional'nogo standarta [Preparation of future teacher to professional activity in conditions of implementing professional standards].Vestnik KGPU im. V.P. Astaf’eva [Bulletin of KSPU them. V.P. Astafyev], 1 (31), pp. 5–11 (in Russ.).
3. Adol’f, V.A., 2016. Professional'naya socializaciya lichnosti v processe operezhayushhej mnogourovnevoj podgotovki v vuze [Professional socialization of personality in the process of advancing multi-level training in high school]. Obrazovanie i socializaciya lichnosti v sovremennom obshhestve [Education and socialization of the individual in contemporary society]. Krasnoyarsk: KSPU named after V. P. Astafyev, pp. 142–147 (in Russ.).
4. Adol’f, V.A., 1997. Professional'no-pedagogicheskie problemy komp'yuternoj podgotovki specialistov [Professional-pedagogical problems of computer training specialists]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher education in Russia], 4, pp. 102–107 (in Russ.).
5. Adol’f, V.A., Zhuravleva, O.P., 2012. Razvitie lichnostnogo potenciala studenta v processe professional'noj podgotovki [The development of the personal potential of the student training]. Sibirskij pedagogicheskij zhurnal [Siberian Pedagogical Journal], 2, pp. 21–26 (in Russ., abstr. in Eng.).
6. Adol’f, V.A., Kovalevich, I.A., Churljaeva, N.P., 2011.Proektirovanie sistemy professional'nogo obrazovaniya v usloviyax kompleksa“shkola-vuz-predpriyatie” [Design of professional education system in terms of “School-University-Enterprise”]. Kazanskij pedagogicheskij zhurnal [Kazan pedagogical Journal], 4, pp. 77–87 (in Russ.).
7. Adol’f, V.A., Savchuk, A.N., 2014.Prognozirovanie stanovleniya profes-sional'noj kompetentnosti vypusknika vuza [Prediction of the formation of professional competence of the graduates of the University]. Krasnoyarsk: KSPU named after V. P. Astafyev, 353 p.
8. Adol’f, V.A., Savchuk, A.N., 2014.Soprovozhdenie zdorov'esbere-gayushhej deyatel'nosti sovremennogo pedagoga [Accompaniment of health saving activities of the modern educator: monograph]. Krasnoyarsk: KSPU named after V. P. Astafyev, 256 p.
9. Adol’f, V.A., Stepanova, I. Yu., 2012.Didaktika: Ot taktiki peredachi social'nogo opyta k strategii dostizheniya obrazovatel'nyx rezul'tatov [Didactics: tactics of social experience transfer to strategies for achieving educational results]. Vestnik KGPU im. V.P. Astaf’eva [Bulletin of KSPU them. V. P. Astafyev], 4 (22), pp. 57–61 (in Russ.).
10. Adol’f, V.A., Jakovleva, N.F., 2016.Professional'nye zadachi kak celevoj vektor realizacii kompetentnostnogo podxoda v obrazovanii [Professional tasks as target vector implementation competence approach in education].Vestnik KGPU im. V.P. Astaf’eva [Bulletin of KSPU them. V. P. Astafyev], 1 (35), pp. 43–47 (in Russ.).
11. Dashkova, A.K., Churljaeva, N. P., 2014.Aksiologicheskaya model' professional'noj adaptacii studentov inzhenernyx special'nostej [Axiological model professional adaptation of undergraduate engineering specialties]. Vestnik vysshej shkoly [Bulletin of the high school], 3, pp. 111–114 (in Russ.).
12. Dashkova, A.K., Churljaeva, N.P., 2013.Zdorov'esberegayushhee na-pravlenie kak social'no znachimoe v aksiologicheskoj modeli professional'noj adaptacii studentov [The direction of maintaining health as socially significant in professional model axiological adaptation of students]. Obrazovanie i obsshestvo [Education and society], 5, pp. 27–30 (in Russ.).
13. Chesnokov, V. A., 2010. Organizacionno-pedagogicheskaya model' razvitiya sub"ektnyx xarakteristik lichnosti budushchego yurista v processe professional'noj podgotovki [Organizational and pedagogical model of development of the subjective characteristics of the personality of a future lawyer in training]. Izvestiya Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gercena [Proceedings of Russian state pedagogical University. A. I. Herzen], 12, pp. 214–219 (in Russ., abstr. in Eng.).