UDC: 
378+374
Kozinets Natalya Nikolaevna
Senior teacher of Department of Physical and Mathematical Disciplines and Professional and Technological Education, Tyumen state university, kozinec.natalya@bk.ru, Ishim

Professional training of the teacher for system of additional education of children

Abstract: 
In article modern requirements to quality of system of additional education of children and distinctive features of professional development of the additional education teacher, and also the requirement to its vocational training reveal. A research objective – studying of specifics of activity of the additional education teacher and psychology and pedagogical maintenance of its activity as bases of professional formation and development of the teacher. Intrinsic characteristics and specifics of system of additional education of children reveal; continuity at all steps of professional preparation taking into account multilevel process of education; detection of features of professional activity of the additional education teacher; aiming of process of training of future teacher at ability of pupils to apply general-theoretical knowledge and practical experience. Existence of professional and personal consciousness and professional and personal development of future additional education teacher allows to judge increase in professional standard. The conclusion is drawn on increase in the importance of psychology and pedagogical maintenance as bases of professional activity of the teacher.
Keywords: 
additional education, expert of additional education, professional training of the additional education teacher.
References: 

1. Asmolov, A. G., 2014. Dopolnitel'¬noe personal'noe obrazovanie v e'poxu peremen: sotrudnichestv.o, sotvorchestvo, samotvorenie [Additional personal education during an era of changes: cooperation, coauthorship, self-creation]. Obrazovatelnaya politika [Educational policy], 2 (64), pp. 2–6 (in Russ.).
2. Berezina, V. A., 1998. Dopolnitel'noe obrazovanie detej kak sredstvo ix tvorcheskogo razvitiya [Additional education of children as means of their creative development]. Cand. Sci. (Pedag.). Moscow, 147 p. (in Russ.).
3. Bujlova, L. N., 2011. Sushhnost' i specifika dopolnitel'nogo obrazovaniya detej v sovremennoj sisteme obrazovaniya rossijskoj Federacii [Essence and specifics of additional education of children in a modern education system of the Russian Federation]. Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya [World of science, culture, education], 6 (2), pp. 130–134 (in Russ.).
4. Vedernikova, L. V., 2015. Professional'no-lichnostnoe razvitie budushhego pedagoga [Professional and personal development of future teacher]. Srednee professional'¬noe obrazovanie [Secondary professional education], 10, pp. 39–42 (in Russ.).
5. Golovanov, V. P., 2013. Professional'¬naya podgotovka t'yutorov dlya sistemy dopolnitel'nogo obrazov¬aniya detej [Vocational training of tutors for system of additional education of children]. Vestnik Moskovskogo universiteta imeni S. Yu. Vitte. Seriya 3: Pedagogika. Psixologiya. Obrazovatel'nye resursy i texnologii [Messenger of the Moscow university of a name S. Yu. Witte], 1 (2), pp. 64–67 (in Russ.).
6. Dejch, B. A., 2012. Vneshkol'naya rabota s det'mi v Rossii na e'tape stanovleniya (konec XIX – nachalo XX vekov): istoriko-pedagogicheskij analiz [Out-of-school work with children in Russia at a formation stage (the end of XIX – the beginning of the XX centuries): historical and pedagogical analysis]. Sibirskij pedagogicheskij zhurnal [Siberian Pedagogical Journal], 5, pp. 225–230 (in Russ., abstr. in Eng.).
7. Dejch, B. A., Romm, T. A., Yurochkina, I. Yu., 2014. Vneshkol'naya rabota s det'mi v teorii i praktike social'nogo vospitaniya istoriko-pedagogicheskij analiz [Out-of-school work with children in the theory and practice of social education the historical and pedagogical analysis]. Novosibirsk, 481 p. (in Russ.).
8. Lebedeva, O. E., ed., 2003. Dopolnitelnoe obrazovanie detey [Additional education of children]. Moscow: VLADOS Publ., 251 p. (in Russ.).
9. Evladov¬1a, E. B., Loginova, L. G., Mixajlova, N. N., 2004. Dopolnitel'¬noe obrazovanie detej [Additional education children]. Moscow: VLADOS Publ., 349 p. (in Russ.).
10. Kozinec, N. N., 2016. Dopolnitel'¬noe texnologicheskoe obrazovanie v kontekste povysheniya kachestva zhizni [Additional technological education in the context of improvement of quality of life]. XXVI Ershovskie chteniya: sbornik nauchnyx statej s mezhdunarodnym uchastiem [XXVI Yershov readings: the collection of scientific articles with the international participation]. Ishim: IPI publishing house of P. P. Yershov (branch) of TyumSU, pp. 34–37 (in Russ.).
11. Krivykh, S. V., Kuzina, N. N., 2011. Teoriya i praktika dopolnitel'¬nogo obrazovaniya dete-j [Theory and practice of additional education of children: education guidance]. Saint Petersburg: IDPI Publ., 159 p. (in Russ.).
12. Kupriyanov, B. V., 2011. Programmy v uchrezhdenii dopolnitel'¬nogo obrazovaniya detej [Programs in establishment of additional education of children]. Moscow: Scientific research institute of school technologies Publ., 228 p. (in Russ.).
13. Andreeva, V. I., Shchetinskoy, A. I., eds., 2005. Pedagogika dopolnitel'¬nogo obrazovaniya: Prioritety duxovnos-ti, zdorov'ya i tvorchestva [Pedagogics of additional education: Priorities of spirituality, health and creativity]. Kazan': Center of innovative technologies Publ., 328 p. (in Russ.).
14. The order of the Government of the Russian Federation of September 4, 2014 No. 1726-r approving the Concept of development of additional education of children: official site of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation. – 2014. – On September 10 [online]. Available at: http://минобрнауки.рф/документы/4429 (Accessed 28 December 2016) (in Russ.).
15. Seryakova, S. B., 2011. Dopolnitel'¬¬noe obrazova¬nie detej i professional'naya podgotovka pedagoga [Additional education of children and vocational training of the teacher]. Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka [Pedagogical education and science], 5, pp. 36–40 (in Russ.).
16. Chesnokov, V. A., 2010. Organizacionno-pedagogicheskaya model' razvi¬tiya sub"ektnyx xarakteristik lichnosti budushhego yurista v processe professional'¬noj podgotovki [Organizational and pedagogical model of development of subject characteristics of the identity of future lawyer in the course of vocational training]. Izvestiya Rossijskogo gosudarstvennnogo pedagogichesk¬ogo universiteta im. A. I. Gercena [News of the Russian state pedagogical university of A. I. Herzen], 121, pp. 214–219 (in Russ.).
17. Chesnokova, G. S., Chesnokov, V. A., 2015. Problema issledovaniya sub"ektnosti lichnosti v pedagogike vysshej shkoly [A problem of a research of subjectivity of the personality in pedagogics of the higher school]. Vestnik Kostrom¬skogo gosudarstvennogo universiteta im. N. A. Nekrasova. Seriya: Pedagogika. Psixologiya. Social'naya rabota. Yuveno¬lo¬giya. Sociokine¬t¬ika [Bulletin of the Kostro¬ma state university of N. A. Nekrasov. Series: Pedagogics. Psychology. Social work. Youth studies. Sotsiokinetika], T. 21, No 3, pp. 94–99 (in Russ.).
18. Robinson, B. Latchem, C., 2003. Teacher Education through Open and Distance Learning. World review of Distance Education and Open Learning. Routledge-Falmer, NY, Vol. 3.