UDC: 
378+796+159.96
Yakovleva Irina Vladimirovna
Кандидат философских наук, Associate Professor of physical education department, Novosibirsk State Pedagogical University, uhova2005@mail.ru, Novosibirsk
Fedorova Nadezhda Konstantinovna
Assist. Prof. of the Department of Physical Education, Novosibirsk State Pedagogical University, fedorova. n.k@gmail.com, Novosibirsk
Margaryan Sion Levonovich
Assist. Prof. of the Department of Physical Education, Novosibirsk State Pedagogical University, sion@nspu.net, Novosibirsk
Strukova Svetlana Anatolievna
Senior teacher of the Department of Physical Education, Novosibirsk State Pedagogical University, swetl.struckova@yandex.ru, Novosibirsk

INTEGRATION ANALYSIS POTENTIALITIES IN STUDYING VOLITIONAL SELF-REGULATION OF STUDENTS

Abstract: 
The article dwells upon the integration analysis potentialities in studying volitional self-regulation that students in special medical groups at the Novosibirsk State Pedagogical University possess. The main problem, as the authors see it, is the absence of firm inner incentives and motivation to be active physically, and, generally, not being oriented to be healthy in classical terms. The aspects under analysis include: the students’ patience in overcoming certain difficulties; the strength and duration of volitional effort to overcome fatigue; volitional assessment in case of muscle tension, and volitional self-regulation conditioned by value-motivation content.
Keywords: 
volitional self-regulation, back-bone power, neuro-dynamic characteristic, value-sense content of mind, modification method of free associations
References: 

1. Vilenskiy, M. Ya., 2007. Sotsialno-pedagogicheskie determinanty gumanitarnoj suschnosti distsipliny “fizicheskaja kultura” v gosudarstvennyh obrazovatelnyh standartah vysshego professionalnogo obrazovanija tretego pokolenija [Social and pedagogical determinants of the humanitarian essence of the subject of Physical Culture in state educational standards of higher professional education, the 3d level]. Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka [Pedagogical Education and Science], 1, pp. 42–48 (in Russ., abstr. in Eng.).
2. Evseev, Yu. I., 2011. Fizicheskaja kultura [Physical Culture]. Rostov-оn-Don: Feniks, 444 p. (in Russ.).
3. Ilin, E. P., 2011. Psihologija voli [Psychology of volition]. St. Petersburg: Piter, 368 p. (in Russ.).
4. Muller, A. B., 2014. Fizicheskaja kultura: uchebnik i praktikum dlja prikladnogo bakalavriata [Physical Culture: theory and practice for applied baccalaureate]. Moscow: Yurayt, 424 p. (in Russ.).
5. Rukovodstvo k prakticheskim zanyatijam po sotsialnoj gigiene i organizatsii zdravoohranenija Meditsina [Guide to practical lessons on social hygiene and medical service management]. Moscow: Meditsina, 1975, 336 p. (in Russ.).
6. Stepanov, V. A., 2003. Metody i issledovanija emotsij i voli (praktikum po psihologii): uchebnoe posobie [Methods of researching emotions and volition (practical work on psychology): teaching aid]. Chelyabinsk: SUSU, 136 p. (in Russ.).
7. Fizicheskaja kultura: uchebnik [Physical Culture: textbook]. Moscow: KNORUS, 2012, 424 p. (in Russ.).
8. Yakovleva, I. V., 2014. Sotsialno-psihologicheskoe soderzhanie uchebno-fizkulturnoj dejatelnosti studentov NGPU [Social and pedagogical content of NSPU students’ educational and physical activities]. Sibirskij pedagogicheskij zhurnal [Siberian Pedagogical Journal], 3, pp. 168–174 (in Russ., abstr. in Eng.).
9. Yakovleva, I. V., Konibolotskaya, E. I., Kolosova, T. I., Shigaeva, S. A., 2015. Issledovanie samoorganizatsii zdorovogo obraza zhizni studentov vuza v hode fitness trenirovok [Research on healthy lifestyle self-organization of students of higher educational institutions during fitness training]. Sibirskij pedagogicheskij zhurnal [Siberian Pedagogical Journal], 3, pp. 165–170 (in Russ., abstr. in Eng.).
10. Yakovleva, I. V., 2015. Analiz volevoj aktivnosti i tsennostnoj napravlennosti studentov spetsialnoj meditsinskoj gruppy pedagogicheskogo vuza [Analysis of volitional activity and value orientation of the students in a special medical group at pedagogical institutions]. Dvigatelnaja aktivnost v formirovanii obraza zhizni i professionalnogo stanovlenija spetsialista v oblasti fizicheskoj kultury i sporta [Motion activity in forming lifestyle and professional growth of a specialist in the sphere of physical culture and sport: 80th anniversary of NSPU.Regional Sci. and prac. conf.]. Novosibirsk: NSPU Publ., pp. 144–148 (in Russ.).
11. Yakovleva, I. V., Fedorova, N. K., Margaryan, S. L., Strukova, S. A.. 2015. O problemah volevoj samoreguljatsii studentov na zanyatijah fizkulturoj v vuze (tsennostno-obrazovatelnyj aspekt) [On the problems of students’ volitional self-regulation at lessons of Physical Training in higher educational institutions]. Filosofija obrazovanija [Philosophy of Education], 2 (59), pp. 201–210 (in Russ.).
12. Goodgold J., ed., 1988. Rehabilitation Medicine. Mosby Company, 438 p.